1

Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty Cố phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật của nhà nước Việt Nam.

Nhấn vào đây để download Qui chế HĐCBKS

Các tin khác